26 feb 2015

MINISTAR MARKOVIĆ DA OMOGUĆI UPOTREBU JOTOVANE VARIJANTE CRNOGORSKOG JEZIKA

0 Comment

Crnogorska kulturna mreža se obratila ministru pravde gospodinu Dušku Markoviću da u svim Crnogorskim sudovima omogući da se izjava može dati korišćenjem jotovane varijante crnogorskog jezika.

Crnogorski sudovi ne omogućavaju građanima da njihove izjave budu unešene jotovanom varijantom crnogorskog jezika. Iako je to predviđeno pravopisom, zbog nemarnosti predśednika sudova, građanima koji se služe jotovanom varijantom crnogorskog jezika ovo pravo je, nažalost, uskraćeno.

Da bi se na tastauri računara koristila dva nedostajuća slova procedura je veoma jednostavna:  Unošenjem slova iz kartice „Symbols“, ili nabavka tastature koja podržava Crnogorski jezik.

Svakoj stranci u postupku, bez obzira u kom svojstvu je pred sudom i za koje krivično djelo mu se sudi, treba omogućiti da izjavu dâ na maternjem jeziku.

Takođe, sudovi svojim ekspeditivnim radom i ispravnom primjenom zakona umnogome mogu doprinjeti podizanju stepena povjerenja građana u Državu i njene isnstitucije.

Očigledno je da kod velikog broja ljudi koji su na čelu Državnih institucija, u ovom slučaju sudova, nije sazrela svijest da se mora voditi računa da se afirmiše Crnogorski jezik kao jedan od važnijih djelova identiteta.

Predśednici sudova i sudije za svoj rad od države dobijaju visoke naknade, i red bi bio da svojim postupcima doprinesu da se ojača Crnogorski identitet – u ovom slučaju jezik.

Nijedan predśednik suda na svom kabinetu nije ispisao naziv kancelarije koristeći slovo „Ś“, sto govori mnogo o njihovom neodgovornom odnosu prema jeziku.

Ovo je još jedan u nizu primjera da je  politički kompromis prilikom pisanja Crnogorskog pravopisa imao veoma negativan uticaj na afirmaciju izvornog Crnogorskog jezika.  

Cijeneći zalaganje I napore koje gopsodin Marković ulaže za vraćanje povjerenja građana u sudske organe , očekujemo da će se založiti da se  ispravi ovaj nedostatak, koji negativno utiče na Crnogorski identitet.

[top]