30 okt 2018

Prijedlog amandmana izmjena i dopuna

Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore

(„Službeni list  RCG“, br. 47/04)

 

Član 1

 Mijenja se naziv zakona, i glasi:

„Zakon o državnim simbolima“

 Obrazloženje:

 Izmjena naziva Zakona je neophodna i smatramo apsolutno opravdana, jer stupanjem na snagu Zakona o državnim i drugim praznicima („Službeni list RCG, broj 27/2007 i Sluzbeni List CG, br.36/2013) u članu 6  predviđeno da prestaje da važi član 27 postojećeg Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore .Obzirom da je ovo pitanje regulisano posebim zakonom Zakon o državnim i drugim praznicima(lex specialis) jer taj Zakon reguliše državne i druge praznike, to je u potpnosti prestao pravni osnov, ali i potreba jer je zabranjeno da se sa dva pravna akta reguliše ista materija. Kako se  važećim Zakonom o državnim simbolima  i Danu državnosti ne reguliše materija državnih praznika, te da naziv ne korespondira sa materijom koju reguliše,  nedvosmisleno je opravdan prijedlog promjene naziva Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti u „Zakona o državnim simbolima“.

 

Član 2

Briše se stav 2 Člana 1.

 Obrazloženje:

 Brisanje stava 2 člana 1 važećeg Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti je neophodna, jer su stupanjem na snagu Zakona o državnim i drugim praznicima („Službeni list RCG, broj 27/07 i Sluzbeni List CG, br.36/2013) regulisani su  državni praznici, a član 6 Zakona o državnim simobilma i Danu državnosti koji je regulisao to pitanje prestao je da važi.Samim tim otpao je pravni osnov za regulisanje tog pitanja u Zakonu o državnim simbolima te stvoren pravni osnov za izmjenu naziva zakona kako je predloženo u članu 1 prijedloga ovih amandamana.

Član 3

Mijenja se član 3 tako da glasi:

 Etalon Grba, etalon Zastave i notni zapis Himne utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

 Izvornik Grba i izvornik Zastave i melodijsko-tonski zapis Himne čuvaju se kod predśednika Skupštine Crne Gore.

Obrazloženje:

 U postojećem Zakonu u navedenom članu se spominje  „Republike Crne Gore“, od 2007. godine Crna Gora je po Ustavnom uređenju država, tako da se izmjenom ovog stava poštuje Ustav Crne Gore, odnosno akt niže pravne snage usaglašava sa Ustavom kao aktom više pravne snage.

Član 4

 U članu 11 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Odgovorna lica,  i organi iz Člana 12 i Člana 15 ovog zakona, koji su obavezni na upotrebu Grba i Zastave, dužni su da Grb i Zastavu koji su oštećeni ili koji su izgledom nepodobni za upotrebu, zamijene novim.“

 Obrazloženje:

 Ovim amandmanom se precizno iskazuje pojedinačna odgovornost odgovorne osobe  nadležnog organa,ustanove ili institucije, ispred koje je istaknut oštećeni ili izgledom nepodobni za upotrebu grb i zastava. Na ovaj način iskazujemo ličnu svijest ali i kao nadležni organi i institucije i odgovorna lica u istima svojim primjerom jačamo opšte društvenu i građansku svijest, odnos poštovanja i uvažavanja prema Državi u kojoj živimo.

Član 5

U članu 15 mijenja se stav 2 i glasi:

„Na zgradama u kojima se nalaze službene prostorije Predśednika Crne Gore, Vlade, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.“

 Obrazloženje:

 U postojećem Zakonu piše „službene prostorije Preśednika Republike Crne Gore“, od 2007. godine Crna Gora je po Ustavnom uređenju država, tako da se izmjenom ovog stava se poštuje Ustav Crne Gore, odnosno akt niže pravne snage usaglašava sa Ustavom kao aktom više pravne snage.

 Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Na zgradama u kojima se nalaze organi lokalnih samouprava, javnih ustanova i javnih preduzeća, privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu, vaspitno-obrazovnih ustanova čiji je osnivač država, odnosno lokalna samouprava,  kao i na zgradama u kojima se nalaze prostorije političkih partija koje djeluju u državnom i lokalnim parlamentima.“

Obrazloženje:

Ovim stavom se precizno iskazuje u kojim državnim organima i ustanovama ali i privrednim društvima koje su u većinskom državnom vlasništvu obavezno se ističe crnogorska zastava. Naročito je važno da svaka politička partija koja djeluje u državnom i lokalnom parlamentu na svojim stranačkim prostorijama istakne državnu zastavu. Na taj način izražavaju poštovanje i pripadnost državi koja ih finasira i u kojoj ostvaruju svoje političko djelovanje. Takođe je važno da se zastava obavezno ističe ispred zgrada obrazovnih ustanova, javnih ustanova, kako bi se kod mladih probudio patriotski odnos i poštovanje prema državi. Smatramo da su predložene izmjene usmjerene i doprinose razvoju sveopšte građanske i demokratske kulture i civilizacijskog iskoraka ka razvoju i poštovanju sopstvenog integriteta, kroz nesporni demokratski i građanski kapacitet države u kojoj živimo, bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost.

Član 6

 U članu 20 dodaje se stav 2 koji glasi:

„Na jarbolskim zastavama grb je istaknut vertikalno, a na zastavama koje se ističu na koplju grb je istaknut horizontalno.“

 Obrazloženje:

 Svjedoci smo da su ispred pojedinih ustanova istaknute crnogorske zastave na kojima je grb okrenut naopako, odnosno usljed neregulisanosti ovog pitanja dešavaju se neprimjerena ili ponašanja koja su suprotna duhu i cilju norme ovog zakona, pa je potrebno i to pitanje regulisati, odnosno pravno normirati i onemogućiti prostor za ponašanja koje nijesu u skladu sa duhom ovog zakona. Usvajanjem ovog člana jasno se precizira na koji način se postavlja zastava i na jarbolu, i  na koplju.

Član 7

 U članu 21 mijenja se stav 2 tako da glasi:

„Povodom Dana nezavisnosti,Dana državnosti Crne Gore.

 Obrazloženje:

 Ovim stavom se precizira pod obaveznim izvođenje himne povodom obilježavanja Dana nezavisnosti i  Dana državnosti Crne Gore, i na taj način se ova dva važna datuma stavljaju u ravnopravan položaj.

 Poslije stava 7 dodaje se stav 8 koji glasi:

„Povodom početka školske i studijske godine u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama.“

 Obrazloženje:

 Predlaganje ovog stava smatramo veoma važnim, jer se na taj način od najranijih dana kod mladih podiže građanska svijest i  odnos poštovanja i uvažavanja prema  državi i njenim simbolima.

Član 8

 U članu 22 dodaje se stav 2 koji glasi:

„Himna se može izvesti u skraćenom obliku isključivo na sportskim manifestacijama i to izvođenjem prve i druge strofe u cjelosti.“

 Obrazloženje:

 Dodavanjem ovog stava jasno će biti precizirano u kojim situacijama je dozvoljeno skraćeno izvođenje himne, i na taj način će se izbjeći polemike oko osporavanja treće i četvrte strofe himne, odnosno kada se izvodi skraćena verzija himne, a kada čitava, čime se izbjegavaju različita postupanja, i različiti pristupi u istim ili sličnim situacijama, a čiji smo svjedoci često bii do sada. Na ovaj način se kroz normu stvara pravni okvir za jedinstveno postupanje svih obveznika primjene ovog zakona.

Član 9

 Član 24 mijenja se i glasi:

  1. „Himna se izvodi uz odavanje počasti, na način što su prisutni dužni da ustanu i da je pozdrave na dostojanstven način od početka do kraja njenog intoniranja.
  2. Obavezno je pristojno ponašanje bez uzvikivanja,verbalno i/ili gestikulativno neprimjerenog i/ili uvredljivog ponašanja.

 Osoba  koja je trajno ili privremeno onemogućena da stoji je izuzeta su od primjene stava 1 ovog Člana.“

Obrazloženje:

 Vladin Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti za ovu tačku je donio  dosta polemike i negativne kampanje. Ovim prijedlogom se jasno precizira na koji način se pozdravlja državna himna, i ko je izuzet od ustajanja.Smatramo da ovo pitanje zavređuje da se uredi, jasno, nedvosmisleno i precizno, kako se u javnosti ali i u primjeni ne bi spekulisalo sa lošom namjerom i spriječile eventualne zloupotrebe ove odredbe od strane nedobronemjernih, i onih koji se usuđuju pokušati vrijeđati i omalovažavati državne simbole.

 

Član 10

Član 29 mijenja se i glasi:

„ Novčanom kaznom od 1.000 eura da 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

  • Upotrijebi Grb i Zastavu u obliku i sadržini suprotno čl. 4 i 5 (član 7);
  • Upotrijebi Grb i Zastavu u Umjetničkom stvaralaštvu nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore( član 8);
  • Na Grbu ili Zastavi izvrši bilo šta, ispravi, doda, ili izmijeni( član 9 stav 1);
  • Upotrijebi Grb ili Zastavu kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje roba ili usluga( član10);
  • Upotrijebi oštećeni ili za upotrebu nepodobni Grb ili Zastavu ( član11);
  • Zastavu postavi tako da dodiruje tlo ili kao prostirku ili zavjesu ( član20);
  • U tekstu ili melodiji Himne izvrši bilo kakvu izmjenu ( član 22 stav 2);
  • Izvodi Himnu na način ili u prilikama koji vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore odnosno suprotno ovom zakonu(član 25).

 Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 1000  eura do 5000 eura odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 2000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik  novčanom kaznom od 300 eura do 6000 eura.

 Za prekršaj iz stava 1 ovog člana može se izreći i zaštitna mjera oduzimanje predmeta kojim je izvršen prekršaj.

Član 11

Poslije člana 29 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 29a

 Novčanom kaznom u iznosu od 300 eura  do 2000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako ne ustane prilikom izvođenja himne i/ili se ne ponaša pristojno, bez uzvikivanja,  i/ili verbalno ili gestikulativno neprimjereno i/ili uvredljivo se ponaša ( član 24 stav 1)“

 Obrazloženje:

 U dijelu kaznenih mjera naša organizacija je saglasna sa Vladinim prijedlogom, samo smo za  stav 1 predložili veći iznos novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu. Smatramo da je logično da odgovorna lica plaćaju veće kazne od fizičkih lica , jer njihova neodgovornost ima veću snagu od neodgovornosti građanina, samim tim što su najčešće na tim pozicijama kao predstavnici građana u vršenju javnih ovlašćenja i interesa i u tom smislu moraju biti primjer ponašanja, a ne suprotno.Iz tih razloga za odgovorna lica kazne moraju biti veće.

 Član 12

Poslije člana 31 dodaje se novi član koji glasi:

 Član 31a

Danom stupanja  na snagu ovog Zakona prestaju da važe članovi  26 i 27 Zakona o Državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore „Službeni list RCG“, br. 47/04.

 

[top]